Generalforsamling i Haderup Forenede Sportsklubber

Fra 20. marts kl. 19:00 - Til 20. marts kl. 20:30
Lokation: Haderup Kultur og Idræts Center

Ordinær generalforsamling i Haderup Forenede Sportsklubber

Alle er meget velkomne til at deltage, dog er det kun medlemmer, der har stemmeret (jfr. vedtægterne).

Hvad angår valg af bestyrelsesmedlemmer for det kommende år, så har hovedbestyrelsen og udvalgene meget ofte dette på plads inden vi mødes.

Haderup FS er en frivillig forening med en hovedbestyrelse og 5 underafdelinger – badminton, håndbold, tennis, amatørteater og fitness/motion. Der findes også en afdeling for E-sport, der er dog ingen aktiviteter for nuværende.

På generalforsamlingen kan du blive opdateret på aktiviteterne i foreningen og du er velkommen til at byde ind med forslag til foreningens fremtidige aktiviteter.

Vi glæder os til at se dig den 20. marts 2024

Dagsorden ifl. vedtægter;

  1.     Valg af dirigent.
  2.     Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse.
  3.     Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4.     Behandling af indkomne forslag.
  5.     Valg af bestyrelsen, udvalg og suppleanter.
  6.     Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7.     Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På bestyrelsens vegne

Sten Mortensen
Formand

Mail: st1mortensen@gmail.com