Historie

Historien om Haderup vandværk

1907

I oktober 1907 blev der nedsat et udvalg, som skulle undersøge muligheden af etablering af et vandværk, p.g.a. distriktslægen påpeger at hygiejnen er meget dårlig.

udvalget består af:

 Bagermester Bøgeskov

Tømrermester Jens Just

Købmand Jens Jensen

Boringen til vandværket var færdig d.20.11.1907

Boringen bestod af: 23m 2" rør

                               4,2m 5/4" rør

                               1,8m filter

                               arbejdsløn

udgifter ialt              259,68 kr

1908

Jordledning blev nedgravet til 21 beboere

Vandtårn blev installeret med indsat trætønde

En lille vindmølle af typen "klapsejler", kaldet "Samson", blev installeret med en pumpe

Der blev indgået aftale om lejemål af jorden for 49 år med gdr. Jens Chr. Nygård

 

Efter stiftende generalforsamling holdt bestyrelsen sit første møde d. 02.01.1908

Vandværkets første bestyrelsen bestod af:

Bagermester Bøgeskov

Tømrermester Jens Just

Læge Kastrup

Thorndal

Jens Jensen

1916

Der var stomskade på vindmotoren

1918

Der var mangel på vand

Smed Otto Jensen og smed Anton Sørensen og snedker Sørensen skulle se på hvad der kunne gøres

De kom ikke frem til et resultat

Der blev sendt bud efter en brøndborer

Derefter går vandværket over til hævert i stedet for vindkraft

1919

 Vindmøllen og pumpen var allerede så slidte , at man gik over til hævertprincippet

Omkostningerne til det var ca. 2500 kr.

"Samson" blev bevaret og kom senere i gang igen

Der var nu tilsluttet 26 forbrugere

1920

Gdr. Jens Chr. Nygård tilbød at holde "øre" med hæverten

1921

Der var vanskeligheder med at holde hæverten i brugbar stand

1922

Mekaniker Jespersen skulle nu passe hæverten og "Samson" for 75 kr. pr. år

Senere på året var der problemer med at f hæverten til at køre sammen med vindmøllen

Der blev investeret i en hævert mere

1923

Der blev klaget over vandmangel

1924

Der blev indlagt vand i missionshuset og pavilonen i anlægget

1928

Der var brug for at hæve vandkapaciteten

Bestyrelsen overvejede at købe en hævert mere

1929

Alle nedgravede vandrør var frosset om vinteren

Man hentede vand ved nogle få brønde

Der var en trykket stemning

Skulle vandværket vedrives eller repareres?

Det blev repareret

1933

Haderup by fik indlagt el i 1923

Men på vandværket fik man først en elektrisk trykpumpe i 1933, til at pumpe vandet fra trætønden og ud til forbrugerne

 Det var en horisontal centrifugalpumpe som kunne yde 50l pr. min.

pumpen kostede ialt 551,89 kr.

1938

Der blev muret et hus over hæverterne og returvand til bækken

 1939

På en ekstraordinær generalforsamling blev det vedtaget, at der skulle bygges et nyt vandværk

budgetpris. ca. 7000 kr

1941

I henhold til beskæftigelsesloven, blev der søgt om 35% tilskud til nedlægning af nye vandrør

I løbet af sommeren blev arbejdet med nedgravning af vandrør færdiggjort

Der blev bevilget 25% i statstilskud

1950

På generalforsamling blev der fremlagt en ansøgning om at forlænge hovedlening 350m mod syd, hvis forbrugerne selv ville betale 20 kr. i indskud og selv anlægge stikledning

De nye forbrugere var: Haderup skole (granbakken)

                                  Herningvej 11, 20, 24 og 26

Der skulle sættes en ny boring, den ene eksisterende var defekt                           

1953

Vandforbruget var øget, så man indhentede tilbud på et nyt vandværk og rensningsanlæg

Tilbuddet lød på 40.000 kr

Det var for dyrt

Smed Ejnar Andersen leverede en ny pumpe og reparerede rensningsanlægget så godt som muligt

1957/1958

Der blev monteret en ny pumpe

Der var nu 56 forbrugere

1960

På bestyrelsesmøde blev det besluttet at der skulle nedgraves en hovedledning til "Sønderland" 

1961

Der blev etableret en ny hovedledning i plast til Büngers mark

1963

Det frøs meget i januar, så de y plastrør til Büngers mark bundfrøs

På generalforsamlingen blev der diskuteret om vandværket skulle tage del i udgifterne til optøning af de frosne vandrør

1964

Vandværket var gældfrit

1965

Der var nu 99 forbrugere

Et nyt rensningsanlæg blev indviet

Pris 52.288 kr.

1966

Det var en tør sommer

Der blev vandingsforbud mellem kl. 7.00 og 20.00

1967

På generalforsamling blev der vedtaget en bøde på 100 kr. til dem som overtrådte vandingsforbud året før

Hvis bøden ikke blev betalt, blev der lukket for vandet

Den jord som vandværket lå på, blev opkøbt af Otto Hoppe

1968

Man udførte forsøg med 4 vandmålere

1969

Vandværket nedlagde ny hovedledning til området ved skovvænget, som kommunen havde købt af kromanden

1972

Der blev nedlagt nye vandrør til Tjørnevej inden den blev asfalteret

1973

På generalforsamling var der klager over at vandtrykket havde været for lavt

Der blev monteret 2 nye pumper

Der blev nedlagt nye vandrør på Nørregade inden den blev asfalteret

1974

P.g.a. en tør sommer året før, blev der etableret en ny boring

1979

Haderups nye vandværk blev startet d. 6. juli

forbrug det første døgn: 543m³

Pris: ca. 400.000 kr