Ordinær generalforsamling i Haderup Forenede Sportsklubber

Fra 22. marts kl. 19:00 - Til 22. marts kl. 21:00
Lokation: Haderup Kultur- og Idrætscenter

Dagsorden ifølge vedtægter

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Haderup Forenede Sportsklubber. 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse.
  3. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsen, udvalg og suppleanter.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

På bestyrelsens vegne,

Sten Mortensen (Formand)
Mail: st1mortensen@gmail.com