Foredrag og generalforsamling

Fra 05. februar kl. 19:00 - Til 05. februar kl. 21:30
Lokation: Kirkehuset, Jens Jensens Vej 4

Foredrag ved tidligere museumsinspektør Gudrun Gormsen om emnet: "Landbrug på heden - Kun Gud kender bondens fremtid".

Stavlundgård der ligger i Haderup sogn på den jyske hede, boede bonden Peder Knudsen i begyndelsen af 1800-tallet. Han efterlod sig en dagbog, som han skrev i perioden fra 1829 til 1857. Her fortæller han om landbrugsdriften på Stavlunds fattige hede egn, hvor der var langt mellem naboerne. Peter Knudsen ejede knap 500 tønder land, som han udnyttede intensivt. Gården lå ned til åen , mellem engen og markerne. På engen findes en vandingskanal, som Peder Knudsen selv gravede i 1834-1837. Han vandede engen for at få mere hø og græs til sine husdyr. Godt foder betød mere gødning til markerne. I dagbogen kan man følge hedebondens daglige arbejde med samle lyng og køre den hjem. Det var småt med halmen, og lyngen blev brugt til både brænde, foder og til under sengehalmen. I dagbogen kan man også læse, hvordan høsten i 1853 slog fejl: "Dette er det mindste Qvantum hvormed jeg i cirka 20 Aar har tilsaaet mine Rugagre. Gud allene vide, hvorledes Udbyttet vil blive." Bygningerne er i dag væk. På heden vokser grantræer, og på marken er løvtræer plantet.

Generalforsamling, afvikles under kaffepausen.

Dagsorden(ifølge vedtægterne):

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af årsberetning.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Godkendelse af budget.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg til bestyrelsen. På valg er Leif Nyholm og Jens Peder Wolf, og de tager begge imod genvalg. Desuden vælges suppleant.
  8. Valg til udvalg /nedsættelse af arbejdsgrupper
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor og suppleanter vælges for 1 år
  10. Evt.

Se original opslaget her

Kære medlemmer,

Rigtig godt nytår til jer alle! Med det nye års begyndelse er det tid til at kræve kontingent op: Dette kan enten indbetales på foreningens konto i Andelskassen: 5959 1101 726 (husk navn og adresse) eller kontant til Leif Nyholm, Falkevej 4. Kontingentet er fortsat 100 kr. pr husstand. Pengene bedes betalt senest den 5. februar 2018.

 

OBS: Sæt kryds i kalenderen den 26. februar, 2018: Fortælletime på museet:

Fiskeriet ved Karup Å, før og nu v. Mogens Styhr.